کتابى که الان دارم میخونم:

بادبادک باز(خالد حسینی)

دختری که رهایش کردی(جوجو مویز)

ذهن بی حصار(دکتر مجتبی لشکر بلوکی) 

کتاب هایى که کامل خوانده ام:  تا جایى که یادم مى آید!

کاش کسی جایی منتظرم باشد(آنا گاوالدا)

عشق و چیزهای دیگر ( مصطفی مستور )

ارمیا(رضا امیرخانى)

پایى که جاماند(سید ناصر حسینى پور)

جدال پر تمنا(هما پور اصفهانى)

قرار نبود(هما پور اصفهانى)

توسکا(هما پور اصفهانى)

روزهاى بارانى(هما پور اصفهانى)

قصه هاى منو بابام(Erich Ohser Plauen)

آفتاب در حجاب(سید مهدى شجاعى)

کشتى پهلو گرفته(سید مهدى شجاعى)

سقاى آب و ادب(سید مهدى شجاعى)

مطلع عشق(رهبر)

فلسفه حجاب(استاد شهید مرتضى مطهرى)

...

کتاب هایى که نصفه نیمه رها شدند:

لیلى و مجنون(جمال الدین ابومحمد الیاس "نظامى گنجوى")

گلستان(ابومحمد مشرف الدین مصلح"سعدى")

مثنوى معنوى(جلال الدین محمد"مولانا")

دا(سیده زهرا حسینى)

من زنده ام(معصومه آباد)

بیدارى ( مصطفى جمشیدى)

منِ او(رضا امیرخانى)

رازهایى درباره مردان(باربارا دی آنجلیس)

...