چه کنم دل چو هوای تو کند شب همه شب...

من جنگیدم برات ولی تو هیچ وقت نفهمیدی

دیگه کاری از دستم برنمیاد...