بسم الله الرؤوف

یه حال عجیبی دارم امشب. نمیدونم کی حالش رو به راه نیست که منم اینجوری بی‌تاب شدم...

یه وقتایی آدم بی دلیل دلش شور میزنه که شاید بعدا بفهمه علتشو!

اینجور وقتا باید رفت تو آغوش خدا...

باید به دوست داشتنش، کمک کردنش، تنها نگذاشتنش، مطمئن بود...

باید به خدا مطمئن بود!

«الا بذکر الله تطمئن القلوب»