بسم الله الرفیق⁦❤️⁩
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین(ع)...
باید آرام بگیری فاطمه
باید دلت را برداری و آرام دور شوی
خاطراتت را _هرچند کوتاه_ لای بقچه‌ات بپیچی، بار و بندیل این هفت ماه را جمع کنی و بعد...
بعدش را نمیدانم
بعدش را نمیدانم
بعدش را نمیدانم