بسم الله الجمیل

بعضی وقت ها بعضی آدم ها یهویی پرت میشن وسط زندگیِ آدم!!!

اولش هی چپ چپ نگاه میکنی😂 هی میگی ای بابا این چی بود دیگه!!!😂 بعد تازه جالب اینجاست که دلت میخواد طرف، آدم خوبی از آب درنیاد تا تو بتونی با خیال راحت به این احساست ادامه بدی! نگرانی که همونی باشه که باید باشه!😂 بعد ولی هی سعی میکنی خودتو بخاطر این احساسِ بی دلیلت قانع کنی!😌

ولی...

زمان میگذره...

و کم کم میبینی که عه!

داری بیخودی با خودت لجبازی میکنی!

اینجاست که دست به کار میشی و خودت رو از اسارت این حسِ بیخودی آزاد میکنی...

و در لحظه و در اولین نَفَس و به زیباترین شکلِ ممکن، همه چیز تغییر میکنه :)

با واقعیت نجنگیم! 

چشمامون رو روی خوبی ها نبندیم! 

خودمون رو از اسارت حس های اولیه‌ی بیخودی برهانیم!

با خیالِ راحت ذوق کنیم :)))