بسم الله المقصود

شده آیا نفهمی که چه مرگت شده است؟

من دقیقا به همین حال دچارم امروز...

«علیرضا آذر»
امروز صبح وقتی بیدار شدم طبق معمول همه چیز یادم رفته بود حتی یادم نمیومد دیشب دقیقا چه احساسی داشتم و مجبور شدم پست دیشبم رو بخونم! 
خب حقیقت اینه که وقتی سعی میکنم با خودم کنار بیام اما بهتر نمیشم، باید به زور متوسل بشم!
یادمه هفته پیش قانون یکی از روزهام این بود « هر اتفاقی هم که افتاد، تو باید خوشحال باشی» 
الان قانون جدید زندگی اینه « حال باید خوب باشه ، دل باید خوش» 
دلم میخواد به هیچی فکر نکنم! بی ملاحظه! بی احتیاط!
در حدی نیست که مشکلی پیش بیاد! فقط میخوام کمی رها باشم...
:) لبخند