بسم الله المحبوب


دلم میخواد بزنم زیر همه چی...

انگار فقط میشه لجباز بود!