بسم الله


دل مرا دل تو به بهانه کشانده ستُ

نَفَس من گره‌خورده به یک تب تند استُ

تو خود صبح منی

ته غم در شب من

به شبم حوصله کن

و مرا پرسه بزن


|کاش کلمات به سمت تو پرواز میکردنند|