بسم الله النور


حس میکنم گم شدم وسط همه‌ی ماجراها. هر لحظه این دفتر، ورق میخوره. ولی انگار به ترتیب ورق نمیخوره، یهو یه چیزایی جا میمونه. یهو نمیفهمم چی شد...

کاش می‌دونستیم تهش چی میشه!

شایدم خودمون باید تهشو بسازیم...

خدا خودش کمک کنه دربیام از این سردرگمی :(