بسم الله


فکر کنم هیچی نگم بهتره!

نه بذار یک چیز بگم


بگذار که خود را به تماشا بنشینم 

در چشم تو چیزی است که در اینه ها نیست


فقط خواستم بگم توی چشمت یک چیزیه😂