وضعیت من همین الان:

تهران...

NOدرس...

NOامتحان...

😂😂😂😂