بسم الله المتین

عید واقعی از آن کسی اسـت

که پایان سالش را جشن بگیرد،

نه آغاز سالی که از آن بی خبر است...

این چند روز هرچى به سالى که گذشت فکر کردم...