بسم الله


چرا به طرز عجیبی امشب خوشحالم؟

قطعا چیزهایی هست که نمیدانم...