بسم الله


آیا رواست آدم انقدر بدوعه که آخر روز بمیره از خستگی؟😂

میخوام بنویسم ولی خسته ام خستهههه

یکشنبه ها که میرم سرکار انگار با ۱۸ چرخ از روم رد میشن😂😓

آخ آخ رانندگی رو نگو که پیر شدم😂😂😂😂