چه بگویم که ناگفته پیداست حال این دلِ شیدا...


پ.ن : هرکس هرچیز را عاشقانه بخواهد، به آن می‌رسد. «سیمین دانشور»

خب این از اولیش...