بسم الله المعین


اوج عشق فقط اونجاش که یهو برام شیرکاکائو میخره😆😂😅

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

دل من داند و من دانم و دل داند و من

چجوری یه شیرکاکائو میتونه اینقد خوشحالم کنه؟😂 چه ساده خوشحال میشم :)

فرزانهههه بیا بغلم🤗😍😁