پارسال: ۸۶درصد برونگرا ۱۳ درصد درونگرا ( ۱ درصدشم معلوم نیست کجاس😂) ، ۶۶درصد شهودی ۳۴درصد حسی، ۷۳درصد منطقی ۲۷ درصد احساسی، ۶۰ درصد قضاوتی ۴۰ درصد ادراکی


الان : ۸۷ درصد برونگرا ( ۱ درصده درست شد😂)، ۷۳ درصد شهودی، ۵۳ درصد منطقی، ۶۰ درصد قضاوتی

البته این تسته نمیفهمه ولی خودم میفهمم که درونگراتر شدم و چیزی که انقدر واضح بود که اینم فهمید، احساسی تصمیم گرفتن هامه که این مدت بیشتر شده!

پ.ن: انقدر این مدت شلوغ بودم و مریض، که دلم خواست امروزو کلا برای خودم باشم و واسه همینه که اینقد دارم پست میذارم.😂