بسم الله الودود
وقتی تو اینجا هستی همه چیز رنگ دیگری میگیرد.
سختی ها قابل تحمل میشوند.
لحظه ها شادتر میشوند.
غصه ها مسخره میشوند.
لبخند ها قهقهه میشوند
و
شیرین ترین خاطرات من ساخته میشود...
این اولین یادداشت رسمی من برای تویی است که قرار است لحظه هایمان را  با هم ثبت کنیم.
قل کوچکه من!
F & F