بسم الله الربّ

یه وقتایی میتونم خیلی راحت از زیر بار خیلی چیزا در برم...

میتونم مسئولیت خیلی چیزا رو به عهده نگیرم...

میتونم راحت تر زندگی کنم...

ولی