بسم الله الرحیم

باز هم فایل دیرآموخته های آقای معلم و کلی سوال!


14


دقیقا نمیدونم منظور جسیکا خانم چی بوده😂 ولی اگر تو خوابگاه زندگی میکرد، میفهمید که نه تنها باید نور چراغ رو کم کنه، بلکه باید کلا چراغ ها رو خاموش کنه و بره بیرون😂😂😂

کلا با این جمله نمیتونم ارتباط برقرار کنم نه ظاهری نه باطنی!

اینو مینویسم تا بمونه بلکه بعدا فهمیدم جسیکا خانم چی میگه!