دانشجوى دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى قم( ورودى مهر ٩٦)

فارغ تحصیل دبیرستان روشنگر( دوره٢٣)

فارغ تحصیل راهنمایى رفاه( دوره٢٢)