زندگی معمای بزرگی است و این باعث میشود بعضی وقت ها بعضی چیزها خیلی قابل درک نباشند.
من هنوز نمیدانم دقیقا چرا دانشجوی دندانپزشکی شده ام!
من هنوز نمیدانم چرا خیلی وقت ها دلم برای کسی تنگ نمیشود!
من هنوز نمیدانم چرا دامنه چیزهای مورد علاقه من اینقدر وسیع است!

من هنوز نمیدانم چرا هنوز خیلی چیزها را نمیدانم...