بسم الله الباطن

من چرا اینجورى شدم؟!

چرا اینقد عجیب غریب شدم؟!